Zákaznický účet

Zapomenuté heslo?

Děkujeme za Vaši návštěvu a přízeň a pevně věříme, že se sklenkou našeho vína Vám bude o něco lépe na světě.

Vaši Skráškovi

Image thumbnail

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

O poskytování ubytovacích služeb v Penzionu Sedmikráska (dále jen „Penzion“)

I. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) jsou platné a závazné pro hosty Penzionu, kteří užívají na základě smluvního či písemného ujednání prostor Penzionu.

II. Smluvními stranami jsou:
a) Provozovatel: Penzion Sedmikráska, Blanka Skrášková, Perná 11, 691 86 Perná, IČO: 03861635

b) Host Penzionu – fyzická či právnická osoba, která užívá na základě smluvního ujednání prostor Penzionu.

III. Předpokladem uzavření dohody o ubytování je objednávka hosta, která může být zaslána na formuláři Penzionu, který je dostupný na webových stránkách Penzionu www.penzionsedmikraska.cz nebo prostřednictvím prostředků používaných ke komunikaci na dálku (např. email, telefon). V případě, že je kapacita Penzionu je volná, učiní majitel Penzionu hostovi nabídku a zároveň zašle fakturu na zálohu s částkou 5000,- při týdenních pobytech nebo 2000,- při víkendových pobytech.

IV. Ceny ubytování jsou dány platným ceníkem, zveřejněným na webových stránkách Penzionu www.penzionsedmikraska.cz . Host se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů od uzavření dohody s provozovatelem Penzionu, uhradit vystavenou zálohu z předběžné ceny pobytu na účet vedený u Fio banky, a.s. č.ú. 2000213339/2010.

V případě, že záloha nebude ve shora uvedené lhůtě uhrazena, dohoda se od počátku ruší, což má charakter rozvazovací podmínky dle ust. § 36 obč. zák.

V. Konečná cena ubytování po odečtení zálohy je splatná při příjezdu na Penzion.

Platba se provádí, pokud není předem dohodnuto jinak, v hotovosti.

VI. Host má právo před zahájením pobytu storno pobytu. Toto odstoupení je host povinen učinit písemně. Akceptováno bude v případě, že je podepsáno hostem nebo jeho oprávněným zástupcem. V takovém případě má provozovatel Penzionu právo účtovat stornopoplatek z ceny objednaných služeb ve výši:

– 30 % z celkové ceny dle dohody o ubytování, stornuje-li host pobyt 11 – 30 dnů před datem předpokládaného zahájení pobytu.

– 70 % z celkové ceny dle dohody o ubytování, stornuje-li host pobyt 1 – 10 dnů před datem předpokládaného zahájení pobytu.

– 100 % z celkové ceny dle dohody o ubytování, stornuje-li host pobyt v den předpokládaného zahájení pobytu, nenastoupí-li na pobyt vůbec ani neodstoupí písemně od uzavřené smlouvy o ubytování

VII. Ve všech shora uvedených případech bude složená záloha započítána na úhradu stornopoplatku. Pokud stornopoplatky budou vyšší než úhrada zálohy hostem, je host povinen uhradit tento rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování. Pokud stornopoplatky budou nižší než předem přijatá platba (eventuálně provozovateli Penzionu nevznikne právo účtovat stornopoplatek), je provozovatel Penzionu povinen uhradit vyúčtovaný rozdíl na účet, ze kterého byla platba provedena, pokud host nesdělí písemně nebo prostřednictvím prostředků, používaných ke komunikaci na dálku (email, telefon) provozovateli Penzionu jiné číslo účtu.

VIII. V případě, že kvalita poskytnutého ubytování je jiná než jak byla prezentovaná, vzniká hostovi právo na reklamaci. Provozovatel Penzionu je povinen hostovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy host právo z reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace host požaduje. Provozovatel Penzionu rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

IX. Provozovatel Hotelu je oprávněn VSP jednostranně měnit či doplňovat.

X. VSP vstupují v platnost dnem 01.04.2015.

XI. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení VSP nemá vliv na jejich celkovou platnost a platnost uzavřené dohody mezi Provozovatelem Penzionu a hostem. V případě rozporu jednotlivých ustanovení smlouvy s VSP, platí ustanovení smlouvy.

Provozovatel Penzionu

Skrášková Blanka
Perná11
691 86