Zákaznický účet

Zapomenuté heslo?

Děkujeme za Vaši návštěvu a přízeň a pevně věříme, že se sklenkou našeho vína Vám bude o něco lépe na světě.

Vaši Skráškovi

Image thumbnail

Obchodní podmínky Vinařství Sedmikráska

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu na internetových stránkách www.vinarstvisedmikraska.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva             a povinnosti Prodávajícího (provozovatele) a Kupujícího (zákazníka).

Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se vedle těchto obchodních podmínek řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, vše ve znění novel.

Individuální smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Provozovatel: Lubomír Skrášek, Perná 11, 691 86, IČO: 72072288

II. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvisedmikraska.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží Přepravci a to nejpozději 7 dnů. Expedice objednaného zboží pak znamená předání objednaného zboží Prodávajícím Přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Storno objednávky ze strany Kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je Kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany Prodávajícího: Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo bylo vyprodáno. V takovém případě bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.

III. Platební podmínky

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.vinarstvisedmikraska.cz jsou konečné a platné ke dni podání objednávky.

Provozovatel není plátce DPH. Ceník je platný od 1.4.2022

Kupní cenu je možné zaplatit:

  • v hotovosti při osobním odběru zboží – na provozovně Perná 332
  • předem bankovním převodem na účet Prodávajícího

Informace pro provedení platby jsou zaslány v rámci potvrzení objednávky.

V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 14 dnů.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na      e-mailovou adresu Kupujícího.

IV. Dodání zboží

Zboží bude připraveno nebo předáno Přepravci nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím.

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

V případě platby převodem, se zboží odesílá až po přijetí této platby na účet Prodávajícího

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

  • osobní odběr
  • doručení Messenger

Osobní odběr

Prodávající vyrozumí e-mailem nebo telefonicky Kupujícího, že je zboží připraveno k osobnímu odběru na provozovně.

Zboží lze vyzvednout osobně na adrese Vinařství Sedmikráska, Perná 332, 691 86.

Pokud si Kupující nepřevezme zboží, které je pro něj připraveno k osobnímu odběru do 30 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn Prodávajícím, považuje se kupní smlouva za zrušenou.

Doručení prostřednictvím Messengeru (dále Přepravce):

Prodávající vyrozumí Kupujícího na jeho e-mailovou adresu o předání zboží Přepravci.

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 24 hod. (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky. Zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu 7 dnů. V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět Prodávajícímu.

Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

V. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

VI. Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje Prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to osobně na provozovně Prodávajícího nebo e-mailem.

Při převzetí zásilky je Kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. V případě že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých lahví, prosakování vína obalem, apod.) je Kupujícímu doporučeno za přítomnosti Přepravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit Přepravcem nebo odmítnout převzetí zásilky. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.

Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží reklamovaného v případě kvality, je možné pouze v případě vrácení v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 a opatřeno původní zátkou. Takto vrácená láhev bude posouzena a zákazník bude vyrozuměn o uznání či neuznání reklamace.

Reklamace na kvalitu a jakost vín jsou automaticky uznávány v případě prokazatelných senzorických vad. Vinný kámen není důvod k reklamaci, je naopak projevem kvality.

Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Způsob uplatnění reklamace:
Zašlete reklamované zboží (včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady) na adresu naší provozovny. Pro uznání reklamace je nutné odeslat zboží v originálním balení. Dále zašlete i Vaše bankovní spojení, pro případ vrácení peněz.

Kontakt pro reklamaci:
Vinařství Sedmikráska

Perná 11
691 86 Perná
Tel.:+420 721 529 666
E-mail:vinarstvisedmikraska@seznam.cz

Řešení reklamace uplatněné Kupujícím:
Reklamace včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo může od smlouvy odstoupit.

Neoprávněná reklamace:
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada) bude Prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět. Nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním vína. Víno doporučujeme skladovat na tmavém místě při teplotě do 14°C a v poloze naležato.

VII. Práva a povinnosti

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu Kupujícího v termínu, který Kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od Přepravce nebo při osobním odběru, obdrží Kupující ke zboží daňový doklad nebo dodací list. V případě dodávky přes přepravní službu je daňový doklad či dodací list přiložen k zásilce.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V případě, že Kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu celou částku nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.

Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

VIII. Omezení

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, přepravcem prodávajícího nebo formou osobního odběru, zavazuje se kupující na požádání prokázat prodávajícímu či jím zmocněné osobě, že je osobou starší 18 let.

IX. Zasílání obchodního sdělení

Kupující dává registrací v internetovém obchodě www.vinarstvisedmikraska.cz souhlas s tím, aby mu Prodávající zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat písemnou formou, kdy kupující sdělí provozovateli internetového obchodu, že si nepřeje zasílat obchodní sdělení.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání objednávky Kupujícím.

Odesláním objednávky Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v nabídce internetového obchodu www.vinarstvisedmikraska.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

XI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji Kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující má právo na vymazání údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 

S účinností od 1.4.2022